EFOP-3.3.5-17-2017-00057

Élmény pedagógia a tanulók képességeinek sokoldalú fejlesztésére

Kedvezményezett: Egri Főegyházmegye
Projekt címe: Élmény pedagógia a tanulók képességeinek sokoldalú fejlesztésére
Támogatás összege: 75 millió forint
Támogatás intenzitása: 100%
A projekt fizikai zárása: 2019.08.31.
Projekt azonosító száma: EFOP-3.3.5-17-2017-00057

Projekt bemutatása:

A hazai tantermi és tantermen kívüli gyakorlati tapasztalatszerzésen alapuló foglalkozások száma alacsony az OECD országokban mértekhez képest, s ez hozzájárul az alapvető kompetenciák nemzetközi összehasonlításban alacsony alkalmazási szintjéhez. Ezt támasztják alá a PISA-felméréseken elért hazai eredmények (kreatív problémamegoldás, világban való tájékozódás, együttműködés, életpálya és karrier-tervezés, egyéni és társas kompetenciák, szövegértés, matematikai, természettudományos tudásszint romlása, stb.), valamint a nemzetközi PIRLS, TIMSS kompetencia felmérések hazai mutatói (gyengülő szövegértési, matematikai, természettudományos teljesítmény, a matematika és természettudományokhoz fűződő negatív attitűd és átlag alatti motiváció) is.


Számos család számára komoly nehézséget okoz gyermekeik elhelyezése és felügyelete a tanítási szünetekben (a tanév alatti szünetek száma összesen 15 hét), illetve számukra nem megoldott az aktív, fejlődést biztosító szabadidő eltöltése és a készségfejlesztő tevékenységek végzése. A köznevelési rendszer jelenleg nem tud megfelelő megoldási lehetőséget kínálni a tanítási szünetekben a tanulók szabadidő eltöltésére. A hátrányos, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára szociális helyzetükből adódóan gyakorlatilag nem érhetők el a tanítási szünetekben megvalósuló személyiség- és készségfejlesztő tevékenységek, programok. Jelen pályázat célja a konstruktív és értékközpontú nevelés, az egész életen át tartó tanulás iskolai megalapozása, az alapkészségek és kulcskompetenciák fejlesztése, a köznevelés hátránykompenzációs szerepének erősítése és az Európai Unió ifjúságpolitikai, fejlesztési területével összhangban az iskolai lemorzsolódás csökkentése. Cél a köznevelés minőségi fejlesztése nem-formális és informális tanulási módszerek kísérleti megvalósításán keresztül, hangsúlyt fektetve az élményalapú tanulás módszertani megalapozására, a tanulás közösségi élménnyé formálására. A projekt célja olyan tematikus napközi és tematikus bentlakásos programok megvalósítása, amelyek a Nemzeti Alaptantervben megfogalmazott célokhoz, feladatokhoz igazodnak, középpontjában a tanulók tudásának, készségeinek és képességeinek fejlesztése, kibontakoztatása, a személyiség fejlődéséhez szükséges megfelelő feltételek biztosítása áll, figyelembe véve, hogy a nevelés és az oktatás színtere nemcsak az iskola lehet. A foglalkozások keretében lehetőség nyílik olyan tanulási módokra és szervezési megoldásokra, amelyek előmozdítják a tanulás belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak fejlesztését, az osztályközösségek megerősödését. A kísérleti program célja, hogy egy újfajta, nem formális és informális program tartalmi és koncepcionális kereteit tesztelje a korosztályos és speciális célcsoportok igényei szerint is reprezentatív mintacsoporton Magyarország kevésbé fejlett régióban található intézmények 1-7. évfolyamos tanulóinak bevonásával.

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap Társfinanszírozásával, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül valósul meg.

KE SZE CSÜ SZO VA
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
2020 Augusztus
Előző
Következő